Šv. Kalėdų – Jėzaus Gimimo Iškilmės šventimas Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje

Gruodžio 24 d. (Kūčios)
Kalėdų Nakties (Piemenėlių) šv. Mišios – 21 val.
Šv. Mišių metu laiminama bažnyčios Prakartėlė. Tikintieji kviečiami atsineši palaiminimui savo namų Prakartėles.


Gruodžio 25 d. (Pirmoji šv. Kalėdų diena)
Šv. Mišios už parapiją ir aukotojų prie Prakartėlės intencijomis – 9 ir 11 val.


Gruodžio 26 d. (Antroji šv. Kalėdų diena, šv. Steponas)
Šv. Mišios – 11 ir 18 val.
11 val. šv. Mišiose meldžiamasi už parapijos ir klebono bendradarbius ir visus savanoriaujančius parapijoje.

Gruodžio 27 d. (Šv. Jonas evangelistas)
Šv. Mišios – 18 val.
Šv. Mišių metu laiminamas tikinčiųjų atsineštas vynas.


Gruodžio 30 d. (Šventoji Šeima)
Šv. Mišios – 18 val.


Gruodžio 31 d.
Šv. Mišios už parapijos geradarius ir rėmėjus – 18 val.
Šv. Mišios dėkojant ir pasitinkant Naujus metus – 23 val.


Sausio 1 d. (Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja)
Šv. Mišios – 11 ir 18 val.


Sausio 6 d. (Kristaus Apsireiškimas – Trys Karaliai)
Šv. Mišios – 11 ir 18 val. (šv. Mišių metu laiminama kreida).


Parapijos klebonas kun. Rytis
8-683-62 143