KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Krikštas – tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę, kurioje visi susitiksime kaip vienos mylinčios šeimos nariai.

Krikštas įspaudžia sieloje neišdildomą dvasinę žymę, antspaudą (charakterį), kuris pašventina pakrikštytąjį. Dėl šio antspaudo Krikštas negali būti kartojamas.

Krikšto vaisiai, arba Krikšto malonė, yra labai gausūs: gimtosios nuodėmės (pirmųjų tėvų neklusnumo Dievui) ir visų asmeninių nuodėmių atleidimas, gimimas naujam gyvenimui, žmogui tampant Tėvo įvaikiu, Kristaus nariu, Šventosios Dvasios šventove. Kartu pakrikštytasis įjungiamas į Bažnyčią, Kristaus kūną, ir tampa Kristaus kunigystės dalininku.

Šeima įsipareigoja padėti krikščioniui augti, parodyti Dievo meilę per mylinčias rankas ir širdis, drauge melstis ir parodyti krikščioniškų vertybių lobius. Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori..

Kodėl žmogui reikia krikšto?

Kadaise mūsų protėviai panoro vieni tvarkytis, spręsti patys, kas yra gėris ir blogis. Jie nutraukė draugystės ir pasitikėjimo saitus su Dievu. Pirmųjų tėvų Adomo ir Ievos neklusnumas, noras gyventi be Dievo, maišto ir egoizmo pasirinkimas – gimtoji nuodėmė. Šį neklusnumą ir polinkį į blogį visi paveldime kartu su žmogiškumu, tai kartojasi kiekvieno gyvenime. Dievas atėjo mūsų gelbėti, todėl įsikūnijo, tapo žmogumi. Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras Žmogus, panaikino tarp žmonių bei Dievo atsivėrusią prarają. Jėzus, būdamas nekaltas, prisiėmė žmonijos nuodėmes, už visus numirė ant kryžiaus.

Krikštydama žmones, Bažnyčia tęsia Kristaus misiją: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs” (Mt 28, 19-20).

Kam teikiamas krikšto sakramentas?

Kūdikių krikštas. Krikščionys tėvai turėtų suprasti, kad ši praktika taip pat atitinka jų vaidmenį puoselėti jiems Dievo pavestųjų gyvybę. Kūdikiams, gimusiems su žmogiška, puolusia ir gimtosios nuodėmės suteršta prigimtimi, taip pat reikalingas atgimimas per Krikštą, kad būtų išgelbėti iš tamsybių valdžios ir perkelti į Dievo vaikų laisvę, į kurią yra pašaukti visi žmonės.

Bažnyčia ragina gimusį vaikelį pakrikštyti kuo anksčiau. Norint krikštyti kūdikį tėvai turėtų ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį kreiptis į parapijos kleboną.

Suaugusiųjų krikštas. Suaugusiųjų ir vaikų nuo 7 metų Krikštui reikalingas pasirengimas – katechumenatas, jam pasirengti reikia kreiptis į parapijos kleboną.

Krikšto simboliai

Kryžiaus ženklas – krikščioniško identiteto simbolis. Daromas ant vaiko kaktos.

Pašventintas vanduo – tris kartus Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu pilamas ant krikštijamojo galvos jungia su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu.

Katechumenų aliejus – jis yra tepamas ant vaiko krūtinės. Patepimo apeiga primena, kad nuo šiol Kristus bus krikščionio apsauga ir stiprybė, padės saugotis nuo piktojo pagundų, kurios braunasi į kiekvieno žmogaus širdį.

Krizmos aliejus – juo yra patepama krikštytojo vaiko kakta. Tai išrinkimo ženklas, primena, jog kiekvienas krikščionis šiame pasaulyje yra kunigas, nes meldžiasi į Dievą už save ir kitus. Jis — karalius, besirūpinantis jam pavestaisiais ir pranašas, liudijantis Dievą kitiems.

Baltas drabužis – apgaubiamas pakrikštytas žmogus, byloja apie Dievo globą, naują, šviesų, džiaugsmingą gyvenimą, Jėzaus Kristaus šventumą, į kurį krikščionis įžengė.

Krikšto žvakė – simbolizuoja Kristaus pergalę prieš mirtį. Žvakė uždegama nuo Velykinės žvakės. Jos šviesa išsklaido tamsą. Žvakė apšviečia tamsą, o Kristaus dovanotas tikėjimas — mūsų gyvenimą. Žvakė saugoma visą gyvenimą kaip priminimas, jog pakrikštytasis per žemės kelionę kviečiamas puoselėti tikėjimą, vengti nuodėmių tamsos. Ją tėvai įteiks vaikui Pirmosios Komunijos dieną.

Kas gali krikštyti?

Bažnyčioje arba koplyčioje, tam skirtoje vietoje krikštija vyskupas, kunigas ar diakonas. Norint krikštyti ne bažnyčioje ar teisėtoje koplyčioje, reikalingas vietos vyskupo leidimas. Dvasininkas vadovauja apeigoms, o dalyvaujantieji aktyviai įsijungia, atsiliepdami į kreipinius ir drauge melsdamiesi. Kai gresiant mirties pavojui kūdikį krikštija ne dvasininkas, jis, pildamas ant vaikelio galvos švarų vandenį, turi ištarti trejybinę formulę. Sakoma: „Jonai (Marija), aš tave krikštiju: vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios”. Jei po Krikšto kūdikis pasveiktų, reikia kreiptis į kunigą, kad jis Krikšto apeigas papildytų: užpildytų Krikšto dokumentus, pateptų Krizmos aliejumi, drauge pasimelstų, palaimintų visą šeimą.

Po Krikšto yra įteikiamas Krikšto pažymėjimas.

Kas gali būti krikšto tėvais?

Krikšto tėvai turėtų būti:
a) Pasirenkami tėvų (globėjų);
b) Tikintys Dievu;
c) Subrendę prisiimti Krikšto tėvų įsipareigojimus;
d) Priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus;
e) Gyvenantys krikščioniškai;
f) Nėra krikštijamojo tėvas ar motina;
g) Katalikai;
h) Susituokusieji, gyvenantys katalikiškoje Santuokoje;

Ką turite žinoti norint švęsti Krikto sakramentą Alytaus šv. Kazimiero parapijoje:

• Sprendimą dėl vaiko Krikšto gali priimti tik tėvai (globėjai), kurie užtikrina katalikišką auklėjimą.
• Krikštas teikiamas šeštadieniais arba kuria kita dieną;
• Krikšto datą bei laiką galite rezervuoti vėliausiais prieš dvi savaitės kreipdamiesi į parapijos kleboną;
• Tėvai ir krikštatėviai turi išklausyti valandos trukmės paskaitą apie krikštą. Paskaitos vyksta Alytaus šv. Kazimiero parapijos namuose pagal iš anksto numatytą laiką. Paskaitas veda parapijoje dirbantys kunigai, atsakingas kun. Rytis, 8-683-62 143.
• Krikšto dieną reikia atvykti į bažnyčia 15 min. prieš krikštą;
• Krikštui reikia paruošti bei su savimi turėti baltą krikšto žvakę ir baltą krikšto rūbelį;
• Prieš krikštą tėvai (pagal leidžiančias galimybes) bei krikštatėviai turi atlikti išpažintį;
• Geru įpročiu yra tą dieną ir per krikšto metines užsakyti Šv. Mišias vaiko intencija prašant jam Dievo palaimos, sveikatos, Švenčiausios Mergelės Marijos globos ir Šventosios Dvasios dovanų.

Informacija parengta pagal www.telsiukatedra.lt