SAKRAMENTO APIBRĖŽIMAS IR ISTORINIAI FAKTAI

Sakramentai yra Kristaus įsteigti ir Bažnyčiai patikėti veiksmingi malonės ženklai, kuriais mums teikiamas dieviškasis gyvenimas. (KBK 1131) Malonės dėka krikščionis gali patirti tikrąją gilios bendrystės su Dievu ir kitais žmonėmis laimę.

Katalikų Bažnyčioje yra SEPTYNI SAKRAMENTAI – Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija, Atgaila, Ligonių patepimas, Kunigystė ir Santuoka. Sakramentais gauta malonė, lyg grūdas geroje dirvoje, dygsta, skleidžiasi ir neša gausių vaisių, kai žmogus deramai pasirengia priimti sakramentus, o juos priėmęs – nuolat bendradarbiauja su gautąja malone.

KRIKŠČIONIŠKA BENDRUOMENĖ, susibūrusi į parapiją, yra tinkama aplinka sakramentais priimtajai malonei skleistis. Parapijos po truputį tampa bendruomeniška, sąmoningų krikščionių bendruomenė. Gyvoje parapijoje krikščionys švenčia Eucharistiją ir kitus sakramentus, buriasi į maldos grupes ir judėjimus. Ji yra mūsų tikėjimo šeima, mūsų tikėjimo namai, mūsų bendruomenė. Joje ir rengiamasi sakramentams. Informaciją apie tai teikia parapijos kunigas.